KTEP - El Paso, Texas

DESERT DIARIES: Mountain Lion

Mountain Lion.  Aired Jan. 17, 2013.