DESERT DIARIES: Allionia

  Allionia.  Aired Aug. 12, 2013.